معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده، مسئول نظارت بر اجرای کلیۀ امور حقوقی، قراردادها، امورساختمانی، تأسیساتی، خدماتی، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیازو برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می‌باشد. این معاونت متشکل از واحد امور مالی، امور اداری و رفاه و امور اجتماعی و اداره تدارکات می‌باشد.

شرح وظایف:

 همکاری با رئیس دانشکده در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی 

⇐ رسیدگی به هدف های اجرایی دانشکده و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف

⇐ ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای تحت پوشش و رفع مشکلات موجود

⇐ نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی 

⇐ نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشکده در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل

⇐ اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در چهارچوب قوانین و مقررات جاری

⇐ استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن

⇐ اداره امور رفاهی کارکنان دانشکده و ایجاد امکانات لازم در آن مورد

⇐ همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه‌های اداری و مالی دانشکده

⇐ نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشکده و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی

⇐ نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشکده

⇐ نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشکده

⇐ ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط

⇐ شرکت در شوراها و جلسات مربوطه مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور

مدیر امور عمومی دانشکده

جناب آقای محسن اشتری 

پست الکترونیک:
mashtari@sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب