مسئول دفتر :هما امینی 

شماره تماس 02188773521 داخلی400

شرح وظایف :

--انجام خدمات دفتری حوزه ریاست

-هماهنگی و همکاری و همدلی  لازم با سایر همکاران در محیط کار

-آماده کردن سوابق، مدارک و مکاتبات مرتبط با جلسات حوزه ریاست دانشکده

-پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع

-دریافت مکتوبات ، اسناد، مدارک، مراسلات ، پرونده ها و مستندات ارسالی از سوی سایر واحدها

-تفکیک، طبقه بندی و توزیع نامه ها، اسناد و مراسلات

-پیگیری امور ارجاعی از سوی ریاست و ارائه گزارش لازم ، حفظ اسناد و مکاتبات و مدارک حوزه ریاست

تهیه پیش نویس برخی از نامه ها برحسب ضرورت

-نظارت دقیق بر جابجایی، تعویض و تعمیر وسایل، امکانات و تجهیزات حوزه ریاست

-تهیه پشتیبان از سیستم بصورت روزانه

-ارائه گزارش از امور در حال انجام جهت ریاست

                تنظیم برنامه ها و ملاقات و جلسات ریاست و انجام هماهنگیهای لازم جهت برگزاری جلسات و گروهها  -

-آگاهی و رعایت کامل بخشنامه هاو دستورالعملها

-شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

-  انجام امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب