مسئول مالی : احمد اسمعیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

 

شرح وظایف :

کار با نرم افزارجامع  نظام نوین مالی(مدیریت مالی-مدیریت منابع انسانی- مدیریت کالا و خدمات)

اجرای امور مالی حوزه معاونت با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات

پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه از محل ردیفهای ابلاغی وزارتخانه ردیفهای جاری و اختصاصی از معاونت توسعه دانشگاه

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه

تامین اعتبار قراردادهای و درخواستهای خرید بر اساس تخصیص های حوزه معاونت

تهیه تراز عملیات مالی سالیانه و بستن حسابها

تهیه وتنظیم تفاهم نامه های داخلی جهت تخصیص بودجه

همکاری در تهیه نامه ها و قرارداد های پشتیبانی .  شرکت در جلسات مربوطه

انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حسابها

تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول

اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس قانون و آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه مصوب هیت امنا

نگهداری و تنظیم دفاتر حسابها دریافتی و پرداختی

تهیه و تنظیم  لیست های اضافه کار- حق غذا- کارانه حق الزحمه ها حق التدریس

تقسیم وظایف و نظارت و هماهنگی دربین کارکنان امور حوزه مالی

نظارت بر اسناد هزینه و تسویه حساب با کارپرداز

کلیه فرآیندهای مربوط به امور مالی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب