جلسه یک:خانم دکتر معیاری-تجربیات بالینی از دیدگاه ابن سینا

جلسه دوم : دکتر ابوطالبی - افسردگی ازدیدگاه ابن سینا

جلسه سوم: دکتر اعظم لطفی- رساله الطیر

جلسه چهارم : دکتر اسماعیلی- معرفی تصنیفات طبی ابن سینا

جلسه پنجم:دکتر آیسان نوزاد -تدابیر غذایی از دیدگاه ابن سینا

جلسه ششم:دکتر مسعودی -مروری بر نسخ قانون ابن سینا

جلسه هفتم :دکتر آرضایی- دستنویس های کهن القانون فی الطب ابن سینا.تبار و اعتبار

جلسه هشتم:دکتررضایی پور -معرفی کتابچه شیخ الریس پور ابن سین

جلسه نهم:دکتر صادقی - مقاله جایگاه جالینوس در کتاب

جلسه دهم:دکتر بابائیان - داروهای گیاهی موثر بر علایم مختلف اختلالات هضم از دیدگاه کتاب قانون ابن سینا

جلسه یازدهم :چشم اندازی به مفردات و مرکبات کتاب قانون

جلسه دوازدهم:دکتر محمد علی زارعیان -پرهیز از اختلاط مباحث در قانون

جلسه سیزدهم:دکتر فاطمه اقبالیان بررسی فهرستی کتاب قانون پیرامون بیماریهای پوست ومو

جلسه چهاردهم :دکتر مریم مشهدی آشنایی با مضامین طبی کتاب شفای ابن سینا 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب