فاطمه عزّی

 

سمت: مسئول کتابخانه

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی/ گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد 

پست الکترونیک: library.tm@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 88773521 

 

شرح وظایف مسئول کتابخانه


 

1.خرید منابع

- سفارش منابع مورد نیاز اعضای هیأت علمی و دانشجویان به ناشران

پیگیری و دریافت کامل موارد سفارش داده شده

برقراری و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و کارگزاران

 

2. سیاستگذاری و برنامهریزی برای سازماندهی (فهرستنویسی، نمایه‌سازی و یا چکیدهنویسی) کلیه منابع موجود

- ثبت کتاب و کلیه مراحل آمادهسازی کتاب از مهمور نمودن کتب تا الصاق لیبل

- سازماندهی کتب و فهرستنویسی منابع در نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه

- روزآمدسازی اطلاعات نرم افزار کتابخانه

 

3. سرویس دهی، راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع

- پذیرش عضو و ورود اطلاعات اعضاء

- استخراج لیست تاخیری و پیگیری به منظور عودت منابع، ارسال پیامک دیرکرد

- جستجوی منابع اعم از کتاب، نشریات، پایاننامههای مورد نیاز، پاسخگویی به درخواست مراجعان

- خدمات امانت و تحویل کتاب

- راهنمایی مراجعان برای استفاده از مخزن و استفاده از نرم افزارهای کاربردی 

جستجوی مقالات علمی مورد نیاز

- تمدید و رزرو کتب درخواستی 

 

4. برنامه ریزی جهت امور مربوط به نمایشگاههای سالانه

- گردآوری عنوانهای مورد نیاز بر اساس درخواست اساتید و دانشجویان

- تنظیم فهرست نهایی بر اساس سقف مجاز خرید به ترتیب الویت

- شرکت در نمایشگاههای کتاب، سفارش، خرید و هماهنگی با ناشران جهت تهیه منابع مورد نیاز

- انجام کلیه مراحل مربوط به واحد کارپردازی و انبارداری و مالی 

 

5. امور مربوط به پایان نامه

- تهیه فرم‌های تسویه حساب

- بررسی کلیه موارد آییننامه و تطبیق پایان نامه با آیین نامه نگارش پایان نامه دانشکده  

انجام امور مربوط به تسویه حساب دستیاران و صدور گواهی عدم بدهی

- ارسال پایان‌نامه به کتابخانه ملی

- ورود اطلاعات و بارگذاری فایل پایان نامه در نرم افزار کتابخانه 

 

6. اطلاع رسانی

- ارسال اخبار مربوط به کتابخانه و پایگاههای اطلاعاتی به اساتید و دانشجویان

- ارسال پیامک و ایمیلهای اطلاع رسانی 

 

7. امور مربوط به اینترانت و سایت کتابخانه

- جمع آوری کتب الکترونیک

- طراحی وب سایت اینترانت (کتابخانه دیجیتال)

- بارگذاری کتاب در اینترانت دانشکده

- تهیه فایل آموزشی برای استفاده‌کنندگان از بانکهای اطلاعاتی

- به روز نمودن مطالب پرتال کتابخانه 

 

8. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور داخلی کتابخانه و سایر فعالیتها

- امور مربوط به ارزشیابی کتابخانه

- برگزاری کارگاهها با هماهنگی کتابخانه مرکزی

- امور اتوماسیونی و ارباب رجوع و تهیه گزارشات درخواستی

- خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI)

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب