وظایف


  1. انتخاب منابع اطلاعاتی بر اساس مطالعات نیاز سنجی از جامعه مخاطبان یا صلاحدید رئیس کتابخانه و رئیس دانشکده

  2. سفارش: ارائه فهرست منابع انتخاب شده جهت تدارک و تأمین منابع اطلاعاتی

    *تبصره: در زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، به علت محدودیت زمان و صلاحدید مسئولان مالی، کارکنان کتابخانه می‌توانند برای خرید منابع مورد تأیید شده در بند یک اقدام نمایند.

  3. سازماندهی منابع به منظور افزایش میزان دسترسی اعضا

  4. اطلاع‌رسانی و اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات مرجع علوم پزشکی و رشتههای وابسته

  5. آموزش کتابداران و جامعه مخاطبان و برگزاری کارگاههای آموزشی

  6. مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی، پایاننامهها و موارد مشابه به عنوان مشاور اطلاعاتی

  7. مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب