رسالت

      مأموریت EDO ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی تمامی حیطه های مرتبط با توسعه آموزش علوم سلامت مطابق با بسته های تحول و نوآوری در آموزش در سطح دانشکده می‌باشد. توانمندسازی اعضای هیات علمی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی اعضای هیات علمی، ارزیابی آزمون، دانش پژوهی و کمیته های مشورتی دانشجویی، رسالت اصلی EDO  می باشند.

 

   اهداف   

  •   نیازسنجی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی
  •  نیازسنجی، اجرا و ارتقای روش های ارزشیابی اعضای هیات علمی
  •  پیگیری، ارزیابی و نظارت بر روند تدوین و تکمیل طرح دوره و طرح درس
  • هدایت، مشاوره و نظارت بر تدوین نقشه های آزمون (Blueprint) توسط اعضای هیات علمی
  • هدایت، مشاوره و تسهیل نمودن دانش پژوهی و طرح های پژوهش در آموزش
  • ارزیابی و ارتقای ساختار و محتوای آزمون های دوره ای و جامع 
  • هدایت و فعال نمودن کمیته ی مشورتی دانشجویان
  • پایش و ارزیابی مستمر برنامه های EDO در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف
  • مستندسازی و ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب