جامعه استفاده کننده


 

 تمامی اعضاء هیات علمی ، دستیاران و پرسنل دانشکده میتوانند از خدمات کتابخانه استفاده کنند. لازم به ذکر است که مراجعین خارج از دانشکده با ارائه کارت شناسایی معتبر فقط می توانند از منابع موجود در داخل سالن کتابخانه استفاده کنند.

 

 مدت عضویت:

1.اعضاء هیات علمی و پرسنل دانشکده  تا پایان قرارداد.

2.دانشجویان تا پایان فراغت از تحصیل.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب