آدرس دانشکده طب سنتی: تهران- خیابان ولیعصر- روبروی خیابان توانیر (شهید عباسپور)- کوچه بن بست شمس- دانشکده طب سنتی

تلفن: 5-88773521  فکس: 88795008

 http://traditional.sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب