بخش ساخت دارو:

در بخش ساخت دارو، داروهای سنتی ساخته می شوند. تعدادی از این داروها در داروخانه به بیماران عرضه می گردند و تعدادی از داروها نیز مخصوص طرحهای تحقیقاتی هستند که با همکاری گروه طب سنتی مورد کارآزمایی بالینی قرار می گیرند.

داروهایی که در بخش ساخت دارو تهیه می شوند شامل قرصها، روغنها، پودرها، کپسولها و شربتها می باشند.

مسئول بخش ساخت دارو: خانم دکتر هما حاجی مهدی‌پور

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب