رابط امور قراردادها

فریده روئین تن

شماره تماس :02188773521 داخلی 133

 

  • بستن قرارداد با پیمانکاران پس از انجام استعلام‌های بخش کارپردازی یا انجام مناقصه عمومی
  • تنظیم آگهی مناقصه و مزایده و پیگیری انتشار آن در روزنامه
  • تنظیم یک بانک اطلاعاتی از قراردادها
  • تشکیل جلسات کمیسیون‌های مرتبط
  • تهیه صورتحساب و تشکیل جلسه برای تحویل کالای مربوط به پیمانکاران
  • تهیه صورتحساب و تشکیل جلسه برای تحویل آن
  • بستن قراردادهای املاک مزایده‌ای، اجاره و فروش و غیره طبق اصول قراردادها
  • اصلاح فرآیندهای مزایده و مناقصه براساس قوانین و مقررات جدید
  • ابلاغ صورت‌جلسه کمسیون‌های مزایده و مناقصه برای بستن قرارداد با برندگان
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب