آزمایشگاه:

 

به منظور صرفه و صلاح دانشکده طبق تفاهم نامه منعقده فی ما بین دانشکده و مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آزمایشگاهی گروه داروسازی سنتی در آزمایشگاه مرکز تحقیقات انجام می گیرد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب