فاطمه جعفری: کارشناس مطالعات حیوانی

 

شرح وظایف:

ستاپ مدل های حیوانی بیماریهای مختلف

انجام طرحهای تحقیقاتی شامل تهیه دارو و محاسبه دوز مناسب آن، گاواژ دارو، تزریق دارو، تشریح موش و جداسازی بافتهای آن و خونگیری ازموشهای مورد مطالعه

پیگیری ملزومات حیوانخانه (هماهنگی جهت تعمیرات و خرید لوازم مورد نیاز حیوانخانه و تهیه پیش فاکتور)

هماهنگی و پیگیری ارسال نمونه های طرح ها به مراکز پاتولوژی

همکاری در انجام طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه های دانشجویان وآموزش به آنها

تهیه SOP جهت طرحهای ستاپ شده

تهیه گزارشات مورد نیاز پیرامون کارهای انجام شده و ارسال برای مسئول مربوطه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب