محبوبه ایرانی: کارشناس سایتوتوکسیک

 

شرح وظایف:

نگهداری از فلاسک های رده های سلولی سرطانی شامل تعویض محیط و پاساژ و ...

شستشو و استریلیزاسیون وسایل مورد نیاز بخش

انجام تست های بررسی زنده مانی سلول های سرطانی با روش MTT تحت تاثیر تیمارهای مختلف

تهیه محیط کشت و سایر محلول های مورد نیاز سلول ها

انجام آزمایشات اثر ضدمالاریایی گیاهان دارویی

بررسی کنترل کیفیت میکروبی گیاهان دارویی و سایر نمونه ها

آموزش روش کار بخش سمیت سلولی و مالاریا به دانشجویان  

نظارت بر کار دانشجویان بخش سمیت  سلولی و مالاریا

تهیه پوستر و شرکت در همایش ها و کنگره های مرتبط

پیگیری و تهیه پیش فاکتور خرید مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه

مراقبت و نظارت بر استفاده صحیح از دستگاه های آزمایشگاه

همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب