مدیر EDO دانشکده دکتر سجاد صادقی
مسئول کمیته ارزشیابی هیات علمی دکتر مریم حمزه لو مقدم
مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دکتر سجاد صادقی
مسئول کمیته ارزشیابی دانشجو دکتر شمیم صحرانورد
مسئول کمیته دانشجویی دکتر زهرا احمدی بصیر
مسئول کمیته مجازی خانم مهدیه بهرامی
مسئول کمیته اعتباربخشی دکتر مریم حمزه لو مقدم
مسئول کمیته روش تدریس دکتر سجاد صادقی
کارشناس دفتر EDO خانم مهدیه بهرامی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب