منشور حقوق استفاده کنندگان از کتابخانه های تابعه دانشگاه


 

استفاده کننده باید:

- در چارچوب اخلاق حرفه ای و اهمیت نفش اطلاعات در سلامت و کاهش خطاها، علوم روزآمد در حوزه اطلاع رسانی را دریافت نماید.

- برای استفاده مطلوب از کتابخانه، از کتابدار راهنمایی بخواهد و درقابل پرسش هایش، ناآگاه تلقی نشود.

- از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی همچون اکوستیک، نور، رطوبت، دما، تهویه، میز، صندلی و سایر تجهیزات و امکانات بهره مند شود.

- در کتابخانه، منابع الکترونیکی، وب سایت آن سازمان، خبرنامه، تازه های کتابخانه و همچنین برنامه زمان بندی آموزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید.

- به مجموعه کتابخانه در چارچوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی) به جز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد.

- بتواند در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال پیشنهاد خود را ابراز نماید.

- به منابع تخصصی کتابخانه های مراکز درمانی، دسترسی داشته باشد.

- در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و آموزشی، اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکز همتای داخلی و خارجی را در اختیار داشته باشد.

- خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهش هایی که محقق نیاز دارد، دریافت نماید.

- به باورهای فرهنگی سایر مراجعه کنندگان، احترام بگذارد.

- هنگام ورود به کتابخانه: ساعات کار کتابخانه، شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات، اخبار، اطلاعیه ها و راهنمای بخش های مختلف کتابخانه را به وضوح مشاهده نماید.

 

منشور حقوق استفاده کنندگان.pdf

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب