دکتر سجاد صادقی

مدیر EDO دانشکده طب سنتی

استادیار گروه طب سنتی

 

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده طب سنتی با هدف ارتقاء کمی و کیفی شاخص های توسعه آموزش از سال 1389 فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  آغاز نمود.

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده طب سنتی به عنوان یکی از واحدهای معاونت آموزشی دانشکده، عمده ترین وظیفه خود را ارتقاء کیفیت آموزش کاربردی در سطح دانشکده دانسته و در راستای ارتقای نظام آموزشی اهتمام می ورزد و خود را متعهد  می داند که نسبت به فراهم آوردن بستر مناسب توسعه از طریق جدیدترین و موثرترین فناوری ها بر اساس نیازهای جامعه تلاش نماید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب