مریم میرک: متصدی امور اداری

 

شرح وظایف:

پیگیری فرم های ساخت دارو

درخواست مواد اولیه، تهیه لیبل و هماهنگی ارسال دارو به داروخانه یا متقاضیان

تحویل مواد اولیه ساخت دارو و مواد آزمایشگاهی به کارشناسان

پیگیری درخواست های خارج از مرکز

نامه نگاری از طریق اتوماسیون شامل ارسال فاکتورهای پرداختی به حسابداری و...

ثبت داروهای ساخته شده و خروج آن از طریق برنامه هلو

انجام امور مربوط به دانشجویان خارج از دانشکده

پیگیری درخواست های بین دانشکده و مرکز

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب