خط مشی 


بررسی نیازهای مرتبط با برنامه‎های آموزشی و پژوهشی از طریق مطالعات نیازسنجی و برقراری ارتباط‌های منظم با گروه‎های آموزشی دانشکده

تلاش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان

تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهرهگیری بیشتر اعضا از کتابخانه دانشکده

مرور و بررسی آخرین یافتههای علمی و پژوهشی پیرامون بکارگیری بهینه کارکنان، منابع و ابزارها

برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی مراجعان و کسب حداکثر بهرهگیری از منابع و امکانات کتابخانه دانشکده

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی کتابدار (کتابداران دانشکده) با هدف تخصصی نمودن بخش‌های کتابخانه و بهینه‌سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانهای دانشکده

تامین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه‎های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشکده

سفارش، خرید و دسترس‏‏‎پذیری منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه دانشکده

برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور استفاده بهینه اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

ارتقاء کمی و کیفی خدمات کتابخانهای و اطلاع‎رسانی پزشکی در کتابخانه

گسترش ارتباط بین دانشگاهی بمنظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانهای

وجین دوره‎ای و به روز نمودن کتاب‌های موجود در کتابخانه دانشکده

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب