بخش کنترل کیفیت:

در این بخش مفردات گیاهی و نیز فرمولاسیونهای تهیه شده در قسمت ساخت دارو قبل از عرضه در داروخانه مورد آزمونهای کنترل کیفیت قرار می گیرند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب