آیین نامه برگزاری کارگاههای آموزشی در کتابخانه های تابعه دانشگاه


 

این آیین نامه برای تعیین نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی در چارچوب مشخص در کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین شده است.

مقدمه: کارگاههای آموزشی به عنوان سبک نوینی از آموزش اثرگذاری مطلوبی را نسبت به سایر سبک های آموزشی دارد و از آنجایی که برگزاری کارگاه آموزشی مطلوب، نیاز به استانداردها و شرایط خاصی دارد، لذا آییننامه برگزاری کارگاه آموزشی به منظور یکسان سازی و افزایش کارایی و اثربخشی کارگاههای آموزشی تهیه و تدوین شده است.

 

ماده 1 :تعاریف

دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. کتابخانه مرکزی: منظور مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

کتابخانه تابعه: منظور از کتابخانه تابعه تمامی کتابخانههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعم از کتابخانه های دانشکده ای، مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی، مراکز تحقیقاتی، گروه های آموزشی، خوابگاه ها و ... است.

کارگاه آموزشی: کارگاه یک برنامه آموزشی فشرده است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعی خاص به صورت عملی و با مشارکت تعداد محدودی شرکت کننده برگزار میشود.

 

ماده 2 :موضوع کارگاه

 • موضوع کارگاه بایستی در راستای رشته و تخصص مجری کارگاه آموزشی و ترجیحاً منطبق با دانش و فناوری جدید روز باشد.

 

ماده 3 :مجری کارگاه

 • مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد مجری کارگاههای آموزشی است.
 • کتابخانه های واحدهای تابعه دانشگاه بایستی با توجه به نیازسنجی و ظرفیتهای شناسایی شده در واحدهای تابعه، برنامه ریزی کارگاهها را در هر فصل انجام دهند و لیست کارگاهها را به کتابخانه مرکزی ارسال کنند
 • در صورت نیاز کتابخانه های تابعه دانشگاه به برگزاری کارگاه آموزشی مراتب باید با کتابخانه مرکزی مکاتبه شود تا کتابخانه مرکزی نسبت به معرفی مدرس کارگاه آموزشی و انجام مکاتبات اداری اقدام کند و کارگاه زیر نظر کتابخانه مرکزی برگزار شود.

 

ماده 4 :شرایط مدرس کارگاه

 • آشنایی کامل با پایگاههای اطلاعاتی
 • آشنایی با روش های تدریس
 • داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و باالتر 

 

ماده 5 :نحوه بررسی و تصوی درخواست برگزاری کارگاه آموزشی

 • متقاضی کارگاه بایستی درخواست برگزاری کارگاه آموزشی را یک ماه قبل از برگزاری کارگاه به کتابخانه مرکزی ارسال کند تا پس از تایید و هماهنگی های لازم نسبت به برگزاری آن اقدام شود.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با درخواست رئیس، مدیر یا یکی از معاونین پژوهشی یا آموزشی و یا مدیران گروه آموزشی دانشکده یا مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی، امکان پذیر است 

 

ماده 6 :ضوابط اجرایی کارگاه 

 • مسئولیت کلیه مکاتبات و دیگر فعالیتها از قبیل صدور گواهینامه شرکت در کارگاه، به عهده کتابخانه مرکزی است.
 • سرپرست کارگاه آموزشی می بایست حداکثر دو هفته پس از اتمام کارگاه، لیست تمامی افرادی که مجاز به دریافت گواهینامه می باشند را به کتابخانه مرکزی ارسال کند.
 • سرپرست کارگاه آموزشی می بایست حداکثر دو هفته پس از اتمام کارگاه، تاییدیه برگزاری کارگاه آموزشی را طبق فرم مستنداد برگزاری کارگاهها، که نمونه آن در پورتال کتابخانه مرکزی موجود است تکمیل و به کتابخانه مرکزی ارسال کند.
 • سرپرست کارگاه آموزشی می بایست برگه های نظر سنجی را که نمونه آن در پورتال کتابخانه مرکزی موجود است، در پایان هر کار گاه آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد و نتایج نظر سنجی را به همراه لیست شرکت کنندگان به کتابخانه مرکزی ارسال کند.
 • صدور گواهینامه فقط توسط کتابخانه مرکزی مجاز می باشد.

تبصره 1 :در صورت صالحدید کتابخانه مرکزی دانشگاه به آموزش موارد خاص، استفاده از مدرسین مدعو امکانپذیر است.

 

ماده 7 :شرایط برگزاری کارگاه آموزشی

 •  حداقل شرکت کنندگان در یک کارگاه باید 10 و حداکثر 20 نفر باشند.
 •  بیش از نیمی از ساعات برنامه کارگاه باید به شکل عملی اجرا شود.
 •  ارائه کارگاه باید با استفاده از پایگاه اطلاعاتی آنلاین و یا در قالب نمایش اسلاید باشد. 

 

ماده 8 :شرایط شرکت کنندگان در کارگاه

 •  شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی می توانند عضو هیاد علمی رسمی یا پیمانی، استاد حق التدریس، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه، کارمند رسمی، پیمانی و یا قراردادی دانشگاه باشند. 

این آیین نامه با یک مقدمه، هشت ماده و یک تبصره در تاریخ 1394/10/14به تصویب اعضای شورای تخصصی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد رسید و در تاریخ 1394/10/15 جهت تصویر به معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال شد

 

 

آیین نامه برگزاری کارگاههای آموزشی.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب