دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

آیین نامه برگزاری کارگاههای آموزشی در کتابخانههای تابعه دانشگاه

این آیین نامه برای تعیین نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی در چارچوب مشخص در کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین شده است.

مقدمه: کارگاههای آموزشی به عنوان سبک نوینی از آموزش اثرگذاری مطلوبی را نسبت به سایر سبک های آموزشی دارد و از آنجایی که برگزاری کارگاه آموزشی مطلوب، نیاز به استانداردها و شرایط خاصی دارد، لذا آییننامه برگزاری کارگاه آموزشی به منظور یکسان سازی و افزايش كارايي و اثربخشي كارگاههاي آموزشي تهیه و تدوين شده است.

ماده 1 :تعاریف

دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. کتابخانه مرکزی: منظور مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

کتابخانه تابعه: منظور از کتابخانه تابعه تمامی کتابخانههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعم از کتابخانه های دانشکده ای، مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی، مراکز تحقیقاات ی، گاروه هاای آموزشا ی، خوابگاه ها و ... است.

کارگاه آموزشی: کارگاه یک برنامه آموزشی فشرده است که باا هادا انتقااا داناش و ک سا مهاارد در موضوعی خاص به صورد عملی و با مشارکت تعداد محدودی شرکت کننده برگزار میشود.

 

ماده 2 :موضوع کارگاه

 • موضوع کارگاه بایستی در راستای رشته و تخصص مجری کارگاه آموزشی و ترجیحاً منطبق با دانش و فناوری جدید روز باشد.

ماده 3 :مجری کارگاه

 • مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد مجری کارگاههای آموزشی است.
 • کتابخانه های واحدهای تابعه دانشگاه بایستی با توجه به نیازسنجی و ظرفیتهای شناسایی شده در واحدهای تابعه، برنامه ریزی کارگاهها را در هر فصل انجام دهند و لیست کارگاهها را به کتابخانه مرکزی ارساا کنند
 • در صورد نیاز کتابخانه های تابعه دانشگاه به برگزاری کارگاه آموزشی مرات باید با کتابخانه مرکزی مکاتبه شود تا کتابخانه مرکزی نسبت به معرفی مدرس کارگاه آموزشی و انجام مکاتباد اداری اقدام کند و کارگاه زیر نظر کتابخانه مرکزی برگزار شود.

ماده 4 :شرایط مدرس کارگاه

 • آشنایی کامل با پایگاههای اطالعاتی
 • آشنایی با روش های تدریس
 • داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و باالتر 

ماده 5 :نحوه بررسی و تصوی درخواست برگزاری کارگاه آموزشی

 • متقاضی کارگاه بایستی درخواست برگزاری کارگاه آموزشی را یک ماه قبل از برگزاری کارگاه به کتابخانه مرکزی ارساا کند تا پس از تایید و هماهنگی های الزم نسبت به برگزاری آن اقدام شود.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با درخواست رئیس، مدیر یا یکی از معاونین پژوهشی یا آموزشی و یا مدیران گروه آموزشی دانشکده یا مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی، امکان پذیر است 

 

ماده 6 :ضوابط اجرایی کارگاه 

 • مسئولیت کلیه مکاتباد و دیگر فعالیتها از قبیل صدور گواهینامه شرکت در کارگاه، به عهده کتابخانه مرکزی است.
 • سرپرست کارگاه آموزشی می بایست حداکثر دو هفته پس از اتمام کارگاه، لیست تمامی افرادی که مجاز به دریافت گواهینامه می باشند را به کتابخانه مرکزی ارساا کند.
 • سرپرست کارگاه آموزشی می بایست حداکثر دو هفته پس از اتمام کارگاه، تاییدیه برگزاری کارگاه آموزشی را طبق فرم مستنداد برگزاری کارگاهها، که نمونه آن در پورتاا کتابخانه مرکزی موجود است تکمیل و به کتابخانه مرکزی ارساا کند.
 • سرپرست کارگاه آموزشی می بایست برگه های نظر سنجی را که نمونه آن در پورتاا کتابخانه مرکزی موجود است، در پایان هر کار گاه آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد و نتایج نظر سنجی را به همراه لیست شرکت کنندگان به کتابخانه مرکزی ارساا کند.
 • صدور گواهینامه فقط توسط کتابخانه مرکزی مجاز می باشد.

تبصره 1 :در صورد صالحدید کتابخانه مرکزی دانشگاه به آموزش موارد خاص، استفاده از مدرسین مدعو امکانپذیر است.

 

ماده 7 :شرایط برگزاری کارگاه آموزشی

 •  حداقل شرکت کنندگان در یک کارگاه باید 10 و حداکثر 20 نفر باشند.
 •  بیش از نیمی از ساعاد برنامه کارگاه باید به شکل عملی اجرا شود.
 •  ارائه کارگاه باید با استفاده از پایگاه اطالعاتی آنالین و یا در قال نمایش اسالید باشد. 

 

ماده 8 :شرایط شرکت کنندگان در کارگاه

 •  شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی می توانند عضو هیاد علمی رسمی یا پیمانی، استاد حق التدریس، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه، کارمند رسمی، پیمانی و یا قراردادی دانشگاه باشند. 

این آیین نامه با یک مقدمه، هشت ماده و یک تبصره در تاریخ 14/10/1394 به تصوی اعضای شورای تخصصی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است و کلیه آییننامهها و بخشنامههای مغایر با آن لغو و بال اثر اعالم می شود. 

 

آیین نامه برگزاری کارگاههای آموزشی.pdf

 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.