شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
کد نشریه
عنوان
تاريخ تصويب
تاریخ اعتبار
1
پژوهش در پزشكي
آبان 73
95/6/31
2
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran
آبان 73
95/6/31
3
Iranian Journal of Medical Sciences
آبان 73
95/6/31
4
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران
آبان 73
95/6/31
5
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
آبان 73
95/6/31
6
مجله نظام پزشكي جمهوری اسلامی ایران
آبان 73
95/6/31
7
طب و تزكيه
78/9/23
94/6/31
8
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
خرداد 74
95/6/31
9
Daru Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of  Medical Sciences
خرداد 74
95/6/31
10
مجله دانشگاه علوم پزشکی كرمان
خرداد 74
95/6/31
11
پزشكي قانوني
خرداد 74
93/6/31
12
مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
خرداد 74
95/6/31
13
مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان
خرداد 74
95/6/31
14
Urology Journal
خرداد 74
95/6/31
15
Acta Medica Iranica
مرداد 76
95/6/31
16
Iranian Journal of Nuclear Medicine
خرداد 74
95/6/31
17
بينا
مهر 75
93/6/31
18
روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
دي 78
94/6/31
19
پژوهنده
تير 76
94/6/31
20
مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات وبهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مرداد76
95/6/31
21
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان
مرداد 76
95/6/31
22
Trauma Monthly
مرداد 76
95/6/31
23
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران
مرداد 76
95/6/31
24
فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
مرداد76
95/6/31
25
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دي 76
95/6/31
26
دانشور پزشکی
دي76
95/6/31
27
Journal of Research in Medical Sciences
ارديبهشت 77
95/6/31
28
مجله علمی پزشكي دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز
ارديبهشت77
95/6/31
29
فيض
ارديبهشت78
95/6/31
30
مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ایران
ارديبهشت77
95/6/31
31
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين
ارديبهشت 77
95/6/31
32
فيزيولوژي و فارماكولوژي
ارديبهشت 78
95/6/31
33
مجله پژوهشي حكيم
مرداد 78
95/6/31
34
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
آذر 78
95/6/31
35
مجله پاتوبيولوژي مدرس يا مجله پاتوبيولوژي تربيت مدرس
آذر78
94/6/31
36
Iranian Biomedical Journal(IBJ)
آذر 78
95/6/31
37
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بهمن 81
95/6/31
38
Archives of Iranian Medicine
آذر 78
95/6/31
39
مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران رازي
آذر 78
95/6/31
40
مجله غدددرون ريز ومتابوليسم ايران
اسفند 78
95/6/31
41
Cell Journal
اسفند 78
95/6/31
42
Pharmaceutical Sciences
اسفند 78
93/6/31
43
Iranian Journal of Otorhinolaryngology
اسفند 78
95/6/31
44
Iranian Journal of Dermatology
اسفند 78
95/6/31
45
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی بابل
اسفند 78
95/6/31
46
مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك
بهمن 81
95/6/31
47
كومش
آذر 79
95/6/31
48
Iranian Red Crescent Medical Journal
آذر79
95/6/31
49
Journal of Reproduction & Infertility
آذر 79
95/6/31
50
Iranian Journal of Public Health
فروردين 80
95/6/31
51
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
اسفند 79
95/6/31
52
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان
بهمن 81
95/6/31
53
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
مرداد 80
95/6/31
54
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی كردستان
مرداد 80
95/6/31
55
توانبخشي
مرداد 80
95/6/31
56
Iranian Journal of Ophthalmology
مرداد 80
95/6/31
57
طب جنوب
آبان 80
95/6/31
58
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)
آبان 80
95/6/31
59
Iranian Heart Journal
آبان 80
95/6/31
60
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مهر81
95/6/31
61
گياهان دارويي
مهر81
94/6/31
62
Iranian Journal Of Allergy Asthma and Immunology
دي 81
95/6/31
63
پايش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهي
بهمن 81
95/6/31
64
Tanaffos
بهمن 81
95/6/31
65
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
بهمن 81
95/6/31
66
مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران
بهمن 81
95/6/31
67
مجله پزشكي هرمزگان
خرداد82
95/6/31
68
ديابت و ليپيد ايران
خرداد 82
94/6/31
69
مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
مهر 82
95/6/31
70
مجله ايراني آموزش درعلوم پزشكي
مهر 82
95/6/31
71
Journal of Medical Education
مهر 82
تعلیق
72
يافته
مهر 82
95/6/31
73
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
آذر 82
94/6/31
74
مجله دانشکده پزشكي مشهد
آذر 82
95/6/31
75
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
آذر 82
95/6/31
76
Iranian Journal Of Pharmaceutical Research (IJPR)
آذر 82
95/6/31
77
طب نظامي
اسفند 82
95/6/31
78
ارمغان دانش
خرداد 83
95/6/31
79
Iranian Journal of Radiation Research (IJRR)
خرداد 83
95/6/31
80
افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
خرداد83
95/6/31
81
Journal of Iranian Anatomical Sciences
خرداد83
93/6/31
82
تحقيقات پزشكي
خرداد 83
تعلیق
83
تازه هاي علوم شناختي
آبان 83
95/6/31
84
جراحی استخوان و مفاصل ایران
آبان 83
94/6/31
85
Iranian Journal of Radiology
آبان 83
95/6/31
86
Iranian Journal Of Pediatrics
آبان 83
95/6/31
87
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دي 83
95/6/31
88
مجله زنان و مامایی و نازائی ايران
دي83
93/6/31
89
مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
دي 83
95/6/31
90
Journal of Dentistry Tehran University of medical sciences
دي 83
95/6/31
91
خون
خرداد 84
95/6/31
92
Iranian Journal of Immunology
خرداد 84
95/6/31
93
مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
خرداد84
95/6/31
94
International Journal of Endocrinology and Metabolism
خرداد 84
95/6/31
95
جراحي ايران
خرداد84
95/6/31
96
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خرداد 84
95/6/31
97
گوارش
تیر 84
95/6/31
98
Iranian Journal of Medical Physics
تیر 84
93/6/31
99
Iranian Journal Of Pharmacology And Therapeutics
تير 84
95/6/31
100
Iranian Journal of Reproductive Medicine
تير 84
95/6/31
101
علوم پزشكي آزاد
تیر 84
95/6/31
102
Iranian Journal of Neurology
مرداد 84
95/6/31
103
Iranian Journal OF Environmental Health Sciences & Engineering
شهريور 84
95/6/31
104
شنوايي شناسي
خرداد 85
95/6/31
105
ليزرپزشكي
خرداد 85
93/6/31
106
Shiraz E Medical Journal
مرداد 85
95/6/31
107
ARYA Atherosclerosis
85/6/4
95/6/31
108
مجله پرستاري ايران
85/6/4
94/6/31
109
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
85/6/4
95/6/31
110
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
85/7/8
93/6/31
111
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي
85/11/7
95/6/31
112
مديريت سلامت
85/11/7
95/6/31
113
مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران
85/12/5
95/6/31
114
اصول بهداشت رواني
86/2/9
95/6/31
115
علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
86/2/9
95/6/31
116
Iranian Journal of Child Neurology
86/3/5
95/6/31
117
Iranian Journal Of Psychiatry
86/3/5
95/6/31
118
Iranian Endodontic Journal
86/3/5
95/6/31
119
The Journal of Tehran university Heart Center
86/3/5
95/6/31
120
Iranian Journal of Medical Hypotheses & Ideas (Electronic Journal)
86/3/5
95/6/31
121
مديريت اطلاعات سلامت (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)
86/4/2
95/6/31
122
Iranian Journal of Pathology
86/5/3
95/6/31
123
Hepatitis Monthly
86/6/5
95/6/31
124
حيات مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
86/12/4
94/6/31
125
نشريه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
86/12/4
93/6/31
126
سالمند
86/12/4
95/6/31
127
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم
86/12/4
95/6/31
128
مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان
86/12/4
95/6/31
129
مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران
87/4/2
93/6/31
130
Iranian Journal of Parasitology
87/4/2
95/6/31
131
Iranian Journal of Kidney Diseases
87/4/2
95/6/31
132
Qom University of Medical Sciences Journal
87/4/2
95/6/31
133
مجله اخلاق و تاريخ پزشكي
87/5/5
95/6/31
134
International Journal of Fertility & Sterility
87/7/6
95/6/31
135
تحقيقات علوم رفتاري
87/7/6
95/6/31
136
سلامت كار ايران
87/9/5
95/6/31
137
پژوهش پرستاري
87/9/5
95/6/31
138
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
87/9/5
95/6/31
139
Iranian Journal of Cancer Prevention
87/9/5
95/6/31
140
Journal of Ophthalmic & Vision Research
87/10/7
95/6/31
141
Iranian Journal of Psychiatry and Behavieral Sciences
87/10/7
95/6/31
142
Iranian Journal of Orthodontics
87/11/5
تعلیق
143
Iranian Journal of Arthropod_Borne Diseases
87/12/3
95/6/31
144
International Journal of Hematology_ Oncology and Stem cell Research
88/2/5
95/6/31
145
فصلنامه دانش و تندرستي
88/2/5
95/6/31
146
Iranian Journal of Blood & cancer
88/2/5
95/6/31
147
Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases
88/5/3
93/6/31
148
Avicenna Journal of Medical Biotechnology
88/8/2
95/6/31
149
مجله پرستاري مراقبت ويژه
88/8/2
95/6/31
150
سلامت و محيط
88/8/2
94/6/31
151
Iranian Journal of Microbiology
88/8/30
95/6/31
152
Iranian Journal of Virology
88/12/8
93/6/31
153
طب جانباز
88/12/8
94/6/31
154
بيمارستان
88/12/8
95/6/31
155
International Journal of Preventive Medicine
88/12/8
95/6/31
156
Iranian Cardiovascular Research Journal
89/3/1
95/6/31
157
Journal of Research in Health sciences
89/3/1
95/6/31
158
Jundishapur Journal of Microbiology
89/3/1
95/6/31
159
Research in Pharmaceutical Sciences
89/3/1
95/6/31
160
پوست و زيبايي
89/3/1
95/6/31
161
علوم غذايي و تغذيه
89/3/1
95/6/31
162
Iranian Journal of Toxicology
89/3/1
95/6/31
163
Journal of Paramedical Sciences
89/3/1
95/6/31
164
Middle East Journal of Digestive Diseases
89/7/3
95/6/31
165
Journal of Injury & Violence Research
89/7/3
95/6/31
166
بيماريهاي پستان
89/7/3
93/6/31
167
ژنتيك در هزاره سوم
89/7/3
95/6/31
168
Basic & Clinical Cancer Research
89/7/3
95/6/31
169
Journal of Family and Reproductive Health
89/7/3
95/6/31
170
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
89/7/3
94/6/31
171
تحقيقات نظام سلامت
89/7/3
95/6/31
172
The International Journal of Occupational & Environmental Medicine
89/7/3
95/6/31
173
Middle East Journal of Cancer
89/7/3
95/6/31
174
Nephro-Urology Monthly
90/2/3
95/6/31
175
Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench
90/2/3
95/6/31
176
Journal of Dental Research Dental Clinics Dental Prospects
90/2/3
95/6/31
177
مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
90/2/3
94/6/31
178
حقوق پزشكي
90/2/3
95/6/31
179
اخلاق پزشكي
90/2/3
95/6/31
180
تاريخ پزشكي
90/2/3
94/6/31
181
فقه پزشكي
90/2/3
95/6/31
182
فصلنامه امداد و نجات
90/2/3
95/6/31
183
پياورد سلامت
90/2/3
95/6/31
184
دوماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
90/2/3
95/6/31
185
Addiction and Health
90/2/3
95/6/31
186
فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل
90/2/3
95/6/31
187
مجله علوم آزمايشگاهي
90/2/3
95/6/31
188
Asian Journal of Sport Medicine
90/2/3
95/6/31
189
International Journal of Occupational Hygiene
90/2/3
95/6/31
190
Iranian Rehabilitation Journal
90/2/3
93/6/31
191
Dental Research Journal
90/2/3
95/6/31
192
Journal of Comprehensive Pediatrics
90/2/3
94/6/31
193
Caspian Journal of Internal Medicine
90/2/3
95/6/31
194
Journal of Laser in Medical Science
90/2/3
95/6/31
195
مجله پژوهش در علوم توانبخشی
90/2/3
95/6/31
196
توانبخشي نوين
90/2/3
95/6/31
197
طلوع بهداشت
90/2/3
95/6/31
198
Iranian Journal of Cardiac Surgery
90/2/3
95/6/31
199
طب سنتی اسلام و ایران
90/2/3
94/6/31
200
بیهوشی و درد
90/2/3
95/6/31
201
فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور اهواز
90/7/9
95/6/31
202
Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology
90/7/9
95/6/31
203
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research
90/7/9
95/6/31
204
جنتا شاپیر
90/7/9
95/6/31
205
International Journal of Organ Transplantation Medicine
90/7/9
95/6/31
206
مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان
90/7/9
95/6/31
207
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
90/7/9
95/6/31
208
Journal of Periodentology & Implant Dentistry
90/7/9
95/6/31
209
Anesthesiology and Pain Medicine
90/7/9
95/6/31
210
مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
90/7/9
95/6/31
211
مراقبتهای نوین
90/7/9
95/6/31
212
Basic & Clinical Neuroscience
90/7/9
95/6/31
213
Iranian Journal of Diabetes and Obesity
91/2/16
94/6/31
214
طب انتظامی
91/2/16
93/6/31
215
Iranian Journal of Neonatology
91/2/16
95/6/31
216
Journal of Medical Signal and Sensors
91/2/16
95/6/31
217
Avicenna Journal of Phytomedicine
91/2/16
95/6/31
218
Journal of Research & Health
91/2/16
95/6/31
219
Journal of Caring Sciences
91/2/16
95/6/31
220
مجله مراقبت مبتنی بر شواهد
91/2/16
95/6/31
221
مجله طب مکمل
91/2/16
95/6/31
222
مجله مدیریت ارتقای سلامت
91/2/16
95/6/31
223
مجله مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی یزد
91/2/16
95/6/31
224
Journal of Occupational Health and Epidemiology
91/2/16
93/6/31
225
مجله پرستاری و مامایی جامع نگر
91/2/16
95/6/31
226
World Journal of Plastic Surgery
91/2/16
95/6/31
227
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت
91/2/16
95/6/31
228
طب کار
91/2/16
95/6/31
229
Thrita
91/2/16
94/6/31
230
مجله دندانپزشکی کودکان
91/2/16
93/6/31
231
Dental Hypotheses
91/2/16
95/6/31
232
Journal of Minimally Invasive Surgical sciences
91/2/16
95/6/31
233
Archives of Trauma Research
91/2/16
94/6/31
234
High Risk Behaviors & Addiction
91/2/16
95/6/31
235
Health Scope
91/2/16
95/6/31
236
BioImpacts
91/2/16
95/6/31
237
Health Promotion Perspectives
91/2/16
95/6/31
238
فصلنامه اخلاق زیستی
91/8/20
93/6/31
239
International Journal of Molecular and Cellular Medicine
91/8/20
93/6/31
240
Educational Research in Medical Sciences
91/8/20
95/6/31
241
Future of Medical Education Journal
91/8/20
95/6/31
242
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences
91/8/20
95/6/31
243
فصلنامه بهداشت وایمنی کار
91/8/20
95/6/31
244
مجله توسعه پژوهش درپرستاری و مامایی
91/8/20
95/6/31
245
فصل نامه حسابداری سلامت
91/8/20
93/6/31
246
Archives of Hygiene Sciences
91/8/20
95/6/31
247
Nursing & Midwifery Studies
91/8/20
95/6/31
248
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
91/8/20
95/6/31
249
Research in Cardiovascular Medicine
91/8/20
95/6/31
250
مجله سلامت و بهداشت اردبیل
91/8/20
95/6/31
251
قرآن و طب
91/8/20
93/6/31
252
Galen Medical Journal
91/8/20
95/6/31
253
Journal of Biomedical Physics & Engineering
91/8/20
95/6/31
254
International Journal of Hospital Research
91/8/20
93/6/31
255
Archives of Pediatric Infectious Diseases
91/8/20
95/6/31
256
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
91/8/20
95/6/31
257
Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
91/8/20
95/6/31
258
توسعه آموزش جندی شاپور
91/8/20
95/6/31
259
دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان
91/8/20
95/6/31
260
Advanced Pharmaceutical Bulletin
91/8/20
95/6/31
261
Journal of Health Research
91/8/20
95/6/31
262
بهداشت و توسعه
91/8/20
95/6/31
263
اندیشه و رفتا ر
91/8/20
95/6/31
264
International Journal of Medical Toxicology&Forensic Medicine
91/8/20
95/6/31
265
مجله مطالعات ناتوانی
91/8/20
95/6/31
266
فصلنامه مدیریت پرستاری
92/2/21
93/6/31
267
Research on History of Medicine
92/2/21
95/6/31
268
مجله آموزش پرستاری
92/2/21
94/6/31
269
Preventive Care in Nursing and Midwifery
92/2/21
95/6/31
270
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology
92/2/21
95/6/31
271
Caspian Journal of Dental Research
92/2/21
95/6/31
272
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism
92/2/21
95/6/31
273
Journal of Dental Materials and Techniques
92/2/21
95/6/31
274
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
92/2/21
95/6/31
275
فصلنامه پرستاری داخلی جراحی
92/2/21
95/6/31
276
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها
92/2/21
94/6/31
277
سبک زندگی اسلامی بامحوریت سلامت
92/2/21
94/6/31
278
International Journal of Molecular & Clinical Microbiology
92/2/21
93/6/31
279
نشریه روان پرستاری
92/2/21
95/6/31
280
Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal
92/2/21
95/6/31
281
مجله مدیا
92/2/21
95/6/31
282
فیزیک درمانی
92/2/21
93/6/31
283
نشریه پرستاری قلب و عروق
92/2/21
93/6/31
284
Controlled Release Journal
92/2/21
93/6/31
285
تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی
92/2/21
93/6/31
286
Journal of Pediatrics Review
92/2/21
95/6/31
287
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
92/2/21
95/6/31
288
International Journal of Health Policy and Management
92/2/21
95/6/31
289
تعالی بالینی
92/2/21
95/6/31
290
طب توانبخشی
92/2/21
95/6/31
291
Reports of Radiotherapy and Oncology
92/2/21
94/6/31
292
Archives of Neuroscience
92/2/21
94/6/31
293
Nanomedicine Journal
92/2/21
94/6/31
294
International Journal of Enteric Pathogens
92/2/21
94/6/31
295
Bulletin of Emergency and Trauma
92/2/21
95/6/31
296
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
92/2/21
95/6/31
297
International Journal of Nano Dimension
92/7/6
93/7/6
298
Journal of Medical Bacteriology
92/7/6
93/7/6
299
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology
92/7/6
93/7/6
300
Journal of Cardio-Thoracic Medicine
92/7/6
93/7/6
301
Journal of Chemical Health Risks
92/7/6
93/7/6
302
راهبردهای آموزش
92/7/6
93/7/6
303
Research in Molecular Medicine
92/7/6
93/7/6
304
Health Education & Health Promotion
92/7/6
93/7/6
305
Annals of Colorectal Research
92/7/6
93/7/6
306
ابن سینا
92/7/6
93/7/6
307
Iranian Journal of Clinical Psychology
92/7/6
93/7/6
308
Novelty in Biomedicine
92/7/6
93/7/6
309
Dental Journal of Hamadan University of Medical Sciences
92/7/6
93/7/6
310
Iranian Journal of health Sciences
92/7/6
93/7/6
311
Reports of Biochemistry & Molecular Biology
92/7/6
93/7/6
312
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
92/7/6
93/7/6
313
Research & Development in Medical Education
92/7/6
93/7/6
314
فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی
92/7/6
93/7/6
315
مجله پرستار و پزشک در زرم
92/7/6
93/7/6
 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.